Menu

Disclaimer en Privacy

Alle persoonlijke informatie die u deelt, gedeeld heeft of in de toekomst zult delen met Mens & Relatie per mail, telefoon of een van onze websites, is enkel voor gebruik door ons en onze medewerkers. Deze informatie zal nooit worden verkocht of op andere wijze uitgewisseld worden.

Wij zijn erg trots op onze digitale nieuwsbrief met leuke interessante weetje en artikelen. Wij willen deze dan ook graag naar u sturen, maar doen dit enkel en alleen op het moment dat u expliciet heeft aangegeven dit op prijs te stellen. Uw naam en emailadres worden voor dit doel door ons verzameld. Mocht u zich in de toekomst voor onze nieuwsbrief willen afmelden, dan kan dit heel gemakkelijk door middel van de link die onderaan elke nieuwsbrief staat.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen. Mens & Relatie verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden.

Niets uit deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mens & Relatie worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Privacy Policy

Deze privacyverklaring beschrijft hoe uw persoonsgegevens door Mens & Relatie bv (hierna: “De Onderneming”) worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op onze websites (waaronder: www.mens-en-relatie.nl, www.consulentworden.nl, www.weereenrelatie.nl, www.mens-relatie.nl, www.relatierelatie.nl) hierna te noemen “de Website” en door het via deze website doorgeven van uw e-mailadres of overige persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u ermee akkoord, ook met de verwerking van die gegevens.

Artikel 1 – Algemeen 1.1

De Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is De Onderneming.

1.2.De Onderneming respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en van haar cliënten. De Onderneming staat ervoor in dat de door haar verkregen persoonsgegevens door haar vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving.

1.3.De Onderneming past deze privacy voorwaarden mogelijk van tijd tot tijd aan. Als De Onderneming wijzigingen in deze privacy voorwaarden doorvoert, zal zij de betrokkenen daarvan voorafgaand informeren, tenzij de wijziging van ondergeschikte betekenis is, dan wel volgens wettelijk voorschrift gedaan wordt. De Onderneming raadt de betrokkene dan ook aan om deze voorwaarden op eigen initiatief tussentijds te raadplegen.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1 Definities

In deze privacy voorwaarden worden termen gebruikt waarvan de betekenis hier wordt toegelicht:

  1. Persoonsgegevens: alle informatie die een individuele persoon (“de Betrokkene”) kan identificeren, zoals: naam, contactgegevens, medische gegevens, geslacht, seksuelevoorkeur, geboortedatum, politieke voorkeur, IP-adres, inloggegevens.
  2. Betrokkene: iedere persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
  3. Verwerken van persoonsgegevens: iedere bewerking van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

2.2 De Onderneming kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren verkrijgen: a. door gebruik van cookies (zie onderstaand); b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1 De Onderneming verwerkt persoonsgegevens die de betrokkene zelf verstrekt, zoals de persoonsgegevens die op de website via het inschrijf-of contactformulier wordenopgegeven.

3.2 Persoonsgegevens die per e-mail of telefonisch worden verstrekt, worden verwerkt om het contactverzoek van de betrokkene te behandelen.

3.3 Indien een inschrijving plaatsvindt, verwerkt De Onderneming persoonsgegevens voor zover dat door De Onderneming nodig wordt geacht om een match met een ander lid van De Onderneming te bewerkstelligen en om anderszins uitvoering te geven aan het tussen De Onderneming en de betrokkene gesloten overeenkomst.

3.4 Tijdens het matchproces dat in het kader van de overeenkomst wordt uitgevoerd, zullen foto’s, het profiel en andere relevante informatie omtrent de betrokkene worden uitgewisseld met andere leden van de Onderneming, e.e.a. voor zover De Onderneming dat op enig moment nodig acht om een of meer andere cliënten van De Onderneming te overtuigen tot het leggen van contact met de betrokkene.

3.5 De Onderneming kan persoonsgegevens van haar cliënten delen met andere relatiebemiddelingsbureaus wanneer de Onderneming inschat dat de eigen database onvoldoende (snel) mogelijkheden biedt voor een match van de betrokkene. Andere bureaus zullen uitsluitend de daarvoor nodige informatie ontvangen en deze uitsluitend verwerken voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

3.6 Andere derde partijen met wie persoonsgegevens van de betrokkene worden gedeeld, bijvoorbeeld de hostingprovider van De Onderneming, zullen slechts persoonsgegevens ontvangen als daar een contractuele of wettelijke grondslag voor is.

3.7 Het gebruik van persoonlijk (beeld)materiaal, bijvoorbeeld naam en foto, voor promotionele doeleinden zal met voorafgaande instemming van de betrokkenen plaatsvinden.

3.8 Een andere reden voor gebruik van persoonsgegevens door de Onderneming is het informeren van de betrokkene over eventuele acties, uitnodigingen of wijzigingen in de dienstverlening. De Onderneming zal dit nooit doen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming/aanmelding daarvoor door de betrokkene, met uitzondering van berichten die overwegend betrekking hebben op de dienstverlening/berichtgeving van De Onderneming waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven;

3.9 Wanneer betrokkene berichten ontvangt, kan hij zich steeds afmelden of uitschrijven. Indien de wijze van uitschrijving niet bij de berichtgeving is vermeld, kan de gebruiker daarvoor een e-mail sturen naar klantenservice@mensrel.nl.

3.10 Naast de hierboven beschreven redenen voor verwerking van persoonsgegevens, kan de Onderneming ook andere wettelijke grondslagen voor verwerking hebben. Indien een andere grond aan de orde is, is toestemming van de betrokkene niet vereist, behalve wanneer de belangen of de grondrechten van de betrokkene zwaarder wegen dan die andere belangen (bijvoorbeeld opsporing van strafbare gedragingen).

3.11 U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons vrij te geven, maar het is u bekend dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking van persoonsgegevens weigert.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

Persoonsgegevens van cliënten van de Onderneming worden bewaard en verwerkt gedurende de duur van de overeenkomst/inschrijving, deze worden binnen twee jaar na de laatste mutatie verwijderd/vernietigd. Slechts wanneer er (een vermoeden van) een conflict is aan het einde van de contractduur, mogen persoonsgegevens langer worden bewaard met het oog op bewijsvoering voor een eventuele procedure bij de Geschillencommissie of de rechtbank.

Artikel 5 – Uw rechten als betrokkene

5.1 Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op ieder moment gratis inzage te vragen van uw persoonsgegevens, en van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U heeft steeds het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wel is het belangrijk daarbij te beseffen dat bij weigering van mededeling of bij een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens, bepaalde diensten en/of producten niet meer geleverd kunnen worden.

5.3 Recht van verzet: De privacy wetgeving biedt u het recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; u hoeft daarvoor geen redenen aan te geven.

5.4 Recht van vrije gegevensoverdracht: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5 Recht van intrekking van uw toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6 De hiervoor genoemde rechten zijn u toegekend op grond van de wet. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail, post of het contactformulier op de website.

5.7 Automatische beslissingen en profiling: De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8 Recht om klacht in te dienen: Wanneer u een klacht heeft over privacy schending, dan horen wij dat graag van u. Wij proberen dan zo snel en zo goed mogelijk met u tot een oplossing te komen. Neemt u bij ontevredenheid dan ook telefonisch of schriftelijk contact op via Mens & Relatie bv, Postbus 520, 5900 AM Venlo, tel: 088-0221900. Ook kunt u daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Daarnaast heeft u steeds het recht om een procedure bij de rechtbank te starten, bijvoorbeeld wanneer u meent schade te hebben geleden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens. Een klacht indienen kan via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid | Aansprakelijkheid

6.1 Wij hebben veiligheidsmaatregelen genomen om vernietiging, verlies, vervalsing etc. van uw persoonsgegevens te voorkomen. De Onderneming heeft de van haar te vergen redelijke maatregelen genomen ter beveiliging van uw persoonsgegevens. Wanneer desondanks situaties ontstaan waarin persoonsgegevens worden verwerkt op niet-toegestane wijze of door ongewenste derden, dan horen wij dat graag direct van u zodat we maatregelen kunnen treffen en schade kunnen beperken.

6.2 In geen geval kan de onderneming aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3 U dient altijd de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van uw eigen apparatuur en internetverbinding na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1 Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, hebben wij onze werknemers toegang verleend tot uw persoonsgegevens.

7.2 Wij garanderen een gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens te bewerkstelligen door het sluiten van contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld via geheimhoudingsverklaringen, met onze werknemers en contractpartners. Dergelijke verplichtingen van derden zullen tegemoet komen aan de eisen uit dit Privacy Beleid.

Artikel 8 – Cookies

8.1 Wat zijn cookies? Een “cookie” is een klein bestandje dat via onze server verzonden wordt en op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De informatie over uw internetverbruik wordt opgeslagen op deze cookies en kunnen slechts door ons gelezen worden gedurende de duur van uw bezoek aan onze websites.

8.2 Onze websites gebruiken cookies om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Op dit moment is het voor bedrijven wettelijk verplicht om voor het gebruik of opslaan van cookies op computers of mobiele apparaten, toestemming te vragen van de gebruikers. Dat is de reden dat ons Privacy beleid ook deze bepalingen over cookies bevat, om u informatie te geven over de cookies die wij gebruiken en de reden dat wij dat doen.

8.3 Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om cookies te aanvaarden. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en uw toestemming intrekken. Wilt u de installatie van cookies direct weigeren, klik dan in het daartoe aangeboden pop-up scherm voor “Cookies weigeren”. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw browser te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

8.4 De Onderneming verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt De Onderneming gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op het apparaat van de websitebezoeker worden opgeslagen om logboekgegevens en het gedrag van de websitebezoeker op de website in anonieme vorm te verzamelen. Google gebruikt deze informatie vervolgens om de websitegebruik van de websitebezoeker te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Onderneming zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van de websitebezoeker te verzamelen.

Vragen? Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar klantenservice@mensrel.nl, per post naar De Onderneming postbus 520 – 5900 AM Venlo of door gebruik te maken van het contactformulier op onze website.